PFRON – program „AKTYWNY SAMORZĄD” dla dzieci

PRZEWIŃ W DÓŁ BY ZOBACZYĆ WIĘCEJ

Oprzyrządowanie samochodu

Kto może złożyć wniosek o wsparcie w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu?

 • Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 r. ż;
 • Osoby do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej (kobiety do 60 roku życia, mężczyźni do 65 roku życia) lub zatrudnione;
 • Osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu;

Lub

Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją narządu słuchu.

Jak często można uzyskać pomoc o wsparcie w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu?

Pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem wyżej wymienionych okresów wobec wnioskodawców, którzy wskutek:

pogorszenia stanu zdrowia, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania;
zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Definicja programowa oprzyrządowania samochodu jest szeroka i nie zawiera zamkniętego katalogu urządzeń możliwych do dofinansowania. Mogą to być stacjonarne oraz mobilne, ale dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności przedmioty i urządzenia (montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, które umożliwia użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego.

Stacjonarne urządzenia to m.in.:

 • sprzęgło automatyczne;
 • ręczny sterownik sprzęgła;
 • ręczny gaz-hamulec;
 • przedłużenia pedałów;
 • przeniesienie przełącznika świateł i kierunkowskazów na prawą rękę;
 • możliwość dodatkowego sterowania tymi funkcjami poprzez „pilota-centralkę”;
 • przeniesienie przełącznika wycieraczek na lewą rękę;
 • przeniesienie dźwigni hamulca pomocniczego na lewą rękę;
 • przeniesienie pedału gazu na lewą stronę;
 • umieszczenie foteli: kierowcy i pasażera na obrotowej podstawie;
 • dodatkowe uchwyty na kierownicy umożliwiające prowadzenie samochodu jedną ręką;
 • dodatkowe uchwyty pomocne przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu.

Urządzenia do przewozu to m.in.:

 • podłokietniki przy fotelach;
 • trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla osób mających problemy w utrzymaniem równowagi;
 • elektrycznie podnoszone-opuszczane oparcia foteli;
 • możliwość regulacji innych elementów siedziska;
 • dodatkowe składane stopnie przy tylnych lub bocznych drzwiach z elektrycznym i mechanicznym sterowanie;
 • montaż foteli na szybkozłączach, umożliwiających niekłopotliwe umieszczanie na ich miejscu wózka inwalidzkiego;
 • windy lub najazdy załadunkowe dla wózka z pasażerem z możliwością elektrycznego obniżenia wysokości samochodu o ok. 20 cm;
 • „żurawiki” – ułatwiające załadunek wózka do bagażnika lub bagażniki dachowe z opcją automatycznego załadunku wózka.

Mobilne przedmioty to m.in.:

 • specjalny fotel pasażera, w tym fotelik dziecięcy;
 • podnośnik lub najazd/podjazd/rampę podjazdową do wózka inwalidzkiego;
 • dodatkowe pasy do mocowania wózka inwalidzkiego.

Termin składania wniosków o wsparcie w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

 • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków określa Realizator.
 • Wnioski przyjmowane są do 30.08.2019.
 • Jaka jest wysokość dofinansowania na zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu?

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • dla osób z dysfunkcją narządu ruchu: 10.000zł
 • dla osób z dysfunkcją narządu słuchu: 4.000zł

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

Udział własny Wnioskodawcy: co najmniej 15% ceny brutto zakupu/usługi

Co przygotować? – najczęściej wymagane załączniki
Zestaw załączników określa powiatowe centrum pomocy rodzinie. Jeżeli chcesz złożyć wniosek w formie papierowej, to tam są dostępne formularze.

Należy przygotować:

 • kopię swojego (lub dziecka) orzeczenia o niepełnosprawności;
 • kopię aktu urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy Twojego dziecka;
 • kopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod Twoją opieką prawną;
 • oświadczenie o wysokości dochodów;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego

Kto może złożyć wniosek? Wymagania

 • Posiadanie znacznego stopnia niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności oraz dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku;
 • Wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;

Lub

 • Posiadanie umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz dysfunkcja narządu wzroku
 • Wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;

Lub

 • Posiadanie znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz dysfunkcja narządu słuchu;
 • Wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Przedmiot dofinansowania

Przedmiotem dofinansowania jest sprzęt elektroniczny lub elementy z nim związane, w tym oprogramowanie.

PFRON umożliwia dofinansowanie każdego sprzętu i każdego urządzenia, które ułatwi osobie wnioskującej dostęp do informacji. Warunkiem jest współpraca tego urządzenia z komputerem. Sprzęt komputerowy też może być zakupiony.

Nie ma obowiązującego katalogu dopuszczonych do dofinansowania sprzętów/urządzeń/ oprogramowań, jednak muszą one spełniać warunki definicji programowej – przedmiotem dofinansowania może być komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem urządzeń brajlowskich).

Osoby niewidome mogą uzyskać pomoc na zakup urządzeń brajlowskich, tj. elektronicznych urządzeń zdolnych tworzyć wypukłą formę informacji wyjściowej, możliwej do odczytania przy pomocy zmysłu dotyku.

Głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne dla danego rodzaju dysfunkcji potrzeby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną beneficjenta. Realizator programu każdorazowo i indywidualnie ocenia, czy dany przedmiot dofinansowania proponowany przez Wnioskodawcę spełnia warunki określone w definicji. Istotnym narzędziem wspomagającym w tym są odpowiednio szczegółowe uzasadnienia zakupu poszczególnych elementów sprzętu i oprogramowania przedstawiane przez Wnioskodawców.

Termin składania wniosków

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków określa Realizator.
Wnioski przyjmowane są do 30.08.2019.

Jaka jest kwota dofinansowania?

Maksymalna kwota dofinansowania:

dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie – 15.000 zł,
dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku i znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności – 9.000 zł,
dla osoby z dysfunkcją narządu wzroku i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 6.000zł
dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,
dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu i znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 2.500 zł

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

Udział własny Wnioskodawcy:

co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi:
w przypadku osób z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku i znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności;
w przypadku osób z dysfunkcją narządu słuchu i znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
co najmniej 30% ceny brutto zakupu/usługi – w przypadku osób z dysfunkcją narządu wzroku i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Najczęściej wymagane załączniki

Zestaw załączników określa powiatowe centrum pomocy rodzinie. Jeżeli chcesz złożyć wniosek w formie papierowej, to tam są dostępne formularze.

Musisz przygotować obowiązkowo:

kserokopię swojego (lub dziecka) orzeczenia o niepełnosprawności
kserokopię aktu urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy Twojego dziecka
kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod Twoją opieką prawną.

Realizator przekaże Ci także do uzupełnienia oświadczenia o:

wysokości Twoich dochodów;
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie szkoleń z obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego.

Kto może złożyć wniosek? Wymagania

Pomoc jest kierowana do osób, które skorzystały z dofinansowania w ramach Obszaru B Aktywnego Samorządu, czyli z pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Przedmiot dofinansowania

Przedmiotem dofinansowania są koszty szkolenia z obsługi sprzętów elektronicznych i oprogramowania zakupionych w programie.
Termin składania wniosków

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków określa Realizator.
Wnioski przyjmowane są do 30.08.2019.

Maksymalna kwota dofinansowania

dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł;
dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł;
dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł;

– z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

Możliwa jest refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Udział własny Wnioskodawcy: nie jest wymagany.
Najczęściej wymagane załączniki

Zestaw załączników określa powiatowe centrum pomocy rodzinie. Jeżeli chcesz złożyć wniosek w formie papierowej, to tam są dostępne formularze.

Należy przygotować obowiązkowo:

kserokopię swojego (lub dziecka) orzeczenia o niepełnosprawności;
kserokopię aktu urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy Twojego dziecka;
kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod Twoją opieką prawną.

Realizator przekaże także do uzupełnienia oświadczenia o:

wysokości Twoich dochodów;
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Sprzęt elektroniczny – serwis

Kto może złożyć wniosek?

Wymagania:

pomoc jest kierowana do osób, które skorzystały z dofinansowania w ramach Obszaru B Aktywnego Samorządu, czyli z pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.
posiadanie znacznego stopnia niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności.

Przedmiot dofinansowania

Przedmiotem dofinansowania są koszty utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.

Termin składania wniosków

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków określa Realizator.
Wnioski przyjmowane są do 30.08.2019.
Maksymalna kwota dofinansowania

1.500 zł,

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.
Możliwa jest refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Udział własny Wnioskodawcy:

co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usług

Najczęściej wymagane załączniki

Zestaw załączników określa powiatowe centrum pomocy rodzinie. Jeżeli chcesz złożyć wniosek w formie papierowej, to tam są dostępne formularze.

Należy przygotować obowiązkowo:

kserokopię swojego (lub dziecka) orzeczenia o niepełnosprawności;
kserokopię aktu urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy Twojego dziecka;
kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod Twoją opieką prawną.

Realizator przekaże także do uzupełnienia oświadczenia o:

wysokości Twoich dochodów;
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Wózek inwalidzki lub skuter – serwis

Kto może złożyć wniosek?

Wymagania:

posiadanie znacznego stopnia niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności;
posiadanie skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Przedmiot dofinansowania

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Realizator programu każdorazowo i indywidualnie ocenia, czy dany: przedmiot/ sprzęt/ urządzenie/ usługa, może być objęty dofinansowaniem. Istotnym elementem oceny wniosku jest uzasadnienie.

Możliwe jest dofinansowanie w szczególności: zakupu części zamiennych, akumulatorów, dodatkowego wyposażenia, a także pomoc w pokryciu kosztów niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji.
Termin składania wniosków

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków określa Realizator.
Wnioski przyjmowane są do 30.08.2019.
Maksymalna kwota dofinansowania

3.500zł

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

Możliwa jest refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Udział własny Wnioskodawcy: nie jest wymagany

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmie powiatowe centrum pomocy rodzinie, ale nie może to być więcej niż 3.500 zł.
Najczęściej wymagane załączniki

Zestaw załączników określa powiatowe centrum pomocy rodzinie. Jeżeli chcesz złożyć wniosek w formie papierowej, to tam są dostępne formularze.

Należy przygotować obowiązkowo:

kserokopię swojego (lub dziecka) orzeczenia o niepełnosprawności;
kserokopię aktu urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy Twojego dziecka;
kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod Twoją opieką prawną;

Realizator przekaże Ci także do uzupełnienia oświadczenia o:

wysokości Twoich dochodów;
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Skuter inwalidzki o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowanie elektryczne do wózka inwalidzkiego

Kto może złożyć wniosek?

Wymagania:

posiadanie znacznego stopnia niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności;
wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się;
zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.

Przedmiot dofinansowania

Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

Skuter o napędzie elektrycznym to czterokołowy lub trzykołowy skuter/pojazd o napędzie elektrycznym, także składany/kompaktowy, pełniący funkcję wózka inwalidzkiego przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej ruchowo do poruszania się; skuter wyposażony jest m.in. w oddzielną, nastawną kolumnę kierownicy.
Termin składania wniosków

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków określa Realizator.
Wnioski przyjmowane są do 30.08.2019.
Maksymalna kwota dofinansowania

5.000zł

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

Udział własny Wnioskodawcy: co najmniej 35% ceny brutto zakupu/usługi
Najczęściej wymagane załączniki

Zestaw załączników określa powiatowe centrum pomocy rodzinie. Jeżeli chcesz złożyć wniosek w formie papierowej, to tam są dostępne formularze.

Należy przygotować obowiązkowo:

kserokopię swojego (lub dziecka) orzeczenia o niepełnosprawności;
kserokopię aktu urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy Twojego dziecka;
kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod Twoją opieką prawną;

Realizator przekaże Ci także do uzupełnienia oświadczenia o:

wysokości Twoich dochodów;
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Edukacja

Kto może złożyć wniosek?

Wymagania:

Dofinansowanie może zostać przyznane Osobie Niepełnosprawnej, która:

zamierza założyć działalność gospodarczą;
jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu;
zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Warunki wykluczające skorzystanie z pomocy:

wcześniejsze skorzystanie z pomocy finansowej ze środków publicznych na ten cel;
zarejestrowanie działalności gospodarczej przed przyznaniem dotacji na jej rozpoczęcie.

Przedmiot dofinansowania:

Celem wsparcia jest pomoc przedsiębiorczym Osobom Niepełnosprawnym w samozatrudnieniu przez przyznanie pomocy finansowej na:

rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej lub;
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Jest to pomoc bezzwrotna.
Termin składania wniosków

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego urząd pracy dysponuje środkami finansowymi na ten cel.
Maksymalna kwota dofinansowania

Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy;
Piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Najczęściej wymagane załączniki

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
W przypadku przystąpienia do spółdzielni socjalnej – pisemna informacja spółdzielni socjalnej o przyjęciu wnioskodawcy do spółdzielni socjalnej jako członka;,
Kopia dokumentu wskazującego na tytuł prawny do lokalu (akt własności, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia), oświadczenie przyszłego wynajmującego, użyczającego lub oddającego w dzierżawę o potwierdzonych wstępnych ustaleniach dotyczących wynajmu, użyczenia lub dzierżawy lub zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej w danym miejscu wydaną przez właściciela budynku;
Kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie oraz uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, w tym: świadectwa, zaświadczenia, dyplomy potwierdzające ukończone kursy i szkolenia;
W przypadku orzeczonego umiarkowanego i znacznego stopnia niepełnosprawności – zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o zdolności do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej o wskazanym profilu przez okres co najmniej 24 miesięcy;
Zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat;
Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności Wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – art. 12a;
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej;
Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw.

Szkolenie organizowane przez PUP

Kto może złożyć wniosek?

Wymagania:

Dofinansowanie przysługuje osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne, która zaciągnęła kredyt bankowy na kontynuowanie tej działalności, jeżeli:

nie korzystała z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo pożyczka została w całości spłacona lub umorzona;
nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo prowadziła tę działalność co najmniej przez 24 miesiące od dnia otrzymania pomocy na ten cel.

Przedmiot dofinansowania

Celem dofinansowania jest wsparcie samozatrudnienia Osób Niepełnosprawnych przez dofinansowanie do spłaty odsetek kredytu zaciągniętego na działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne.
Termin składania wniosków

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego urząd pracy dysponuje środkami finansowymi na ten cel.
Maksymalna kwota dofinansowania

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 50% kwoty oprocentowania kredytu bankowego.
Najczęściej wymagane załączniki

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej.
kopia umowy kredytowej;
informacja z banku o spłacie kredytu, aktualnym zadłużeniu, oraz przewidywanej kwocie odsetek do zapłaty;
zaświadczenie z urzędu skarbowego stwierdzające czasookres prowadzonej działalności.
Informacja o pomocy de minimis, czyli pomocy publicznej, wsparciu państwa, udzielanych małym i średnim przedsiębiorcom, która nie musi być zgłaszana do Komisji Europejskiej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – art. 13.

Oprocentowanie kredytu bankowego

Kto może złożyć wniosek?

Wymagania:

Dofinansowanie przysługuje osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne, która zaciągnęła kredyt bankowy na kontynuowanie tej działalności, jeżeli:

nie korzystała z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo pożyczka została w całości spłacona lub umorzona;
nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo prowadziła tę działalność co najmniej przez 24 miesiące od dnia otrzymania pomocy na ten cel.

Przedmiot dofinansowania

Celem dofinansowania jest wsparcie samozatrudnienia Osób Niepełnosprawnych przez dofinansowanie do spłaty odsetek kredytu zaciągniętego na działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne.
Termin składania wniosków

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego urząd pracy dysponuje środkami finansowymi na ten cel.
Maksymalna kwota dofinansowania

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 50% kwoty oprocentowania kredytu bankowego.
Najczęściej wymagane załączniki

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej.
kopia umowy kredytowej;
informacja z banku o spłacie kredytu, aktualnym zadłużeniu, oraz przewidywanej kwocie odsetek do zapłaty;
zaświadczenie z urzędu skarbowego stwierdzające czasookres prowadzonej działalności.
Informacja o pomocy de minimis, czyli pomocy publicznej, wsparciu państwa, udzielanych małym i średnim przedsiębiorcom, która nie musi być zgłaszana do Komisji Europejskiej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – art. 13.

Manager Rehabilitacji 2022 © Wszystkie prawa Zastrzeżone
Do góry