PFRON dla dzieci

PRZEWIŃ W DÓŁ BY ZOBACZYĆ WIĘCEJ

Sprzęt rehabilitacyjny, środki ortopedyczne i pomocnicze

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi wraz z określeniem poziomu, w tym limitu cen tych świadczeń i sposobu ich finansowania oraz warunków ich realizacji znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Kto może ubiegać się o dotację do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, środki ortopedyczne i pomocnicze?

Z tej formy pomocy mogą skorzystać te osoby, które posiadają jedno z niżej wymienionych orzeczeń:

 • orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego);
 • orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
 • orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku osób do 16. roku życia;
 • orzeczenie o grupie inwalidzkiej;

Wymagane dokumenty w celu otrzymania dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

W celu otrzymania dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, środki ortopedyczne i pomocnicze, należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony i podpisany wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, środki ortopedyczne i pomocnicze;
 • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności;
 • aktualne zalecenie lekarskie, dotyczące zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;
 • zaświadczenie o wysokości dochodów (netto) wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie z wnioskodawcą, za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku;
 • dokument potwierdzający przewidywany koszt realizacji planowanego zaopatrzenia, specyfikacja cenowa;
 • pełnomocnictwo (w przypadku gdy wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej składa przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik);
 • kserokopię zlecenia lekarskiego, potwierdzonego przez NFZ, na sprzęt, o który wnioskodawca się ubiega;
 • fakturę zakupu lub inny dokument poświadczający zakup (z wyodrębnionym udziałem własnym i udziałem NFZ), jeśli miał on miejsce przed podpisaniem umowy.

Warunki otrzymania dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze jeżeli przeciętny miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania do zaopoatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany;
 • do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów i środków, jeżeli cena jest wyższa niż ustalony limit.

Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 • Wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania udziału środków własnych w wysokości stanowiącej minimum 20% kosztów sprzętu rehabilitacyjnego.
 • Właściwy procent wysokości dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego oraz udziału środków własnych wnioskodawcy w danym roku i górne limity kwot dofinansowania są ustalane w oparciu o posiadane środki finansowe, na posiedzeniu komisji po otrzymaniu środków z PFRON.
 • Kwoty te mogą ulec zmianie w przypadku niedoboru środków, a przy znacznej liczbie wnioskodawców, decyzja jest podejmowana każdorazowo na posiedzeniu komisji.

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny nie obejmuje kosztów poniesionych na sprzęt przed zawarciem umowy.

W przypadku dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dopuszcza się możliwość zwrotu kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy.

Wszystkie wnioski o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, środki ortopedyczne i pomocnicze, są rozpatrywane przez cały rok, od momentu otrzymania przez Centrum Pomocy Rodzinie, funduszy z PFRON, do wyczerpania środków.

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z póź. Zmianami;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2017 poz. 1061).

Likwidacja barier architektonicznych

Czym są bariery architektoniczne?

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku zamieszkałym przez osobę niepełnosprawną i w najbliższej okolicy tego budynku. To różnego rodzaju przeszkody uniemożliwiające lub utrudniające swobodę ruchu, a zatem normalne funkcjonowanie, osobom niepełnosprawnym.

Fundusz PFRON, dzięki programowi związanemu z dofinansowaniem do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, umożliwia całkowitą lub częściową likwidację tego typu przeszkód, ograniczających codzienne życie i normalne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej?

O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym małoletnie), mające na co dzień trudności w poruszaniu się. To osoby, które są właścicielami nieruchomości, użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu/budynku, w którym stale zamieszkują, na usunięcie barier architektonicznych poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań.

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym małoletnie), które posiadają:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (bądź też równoważne z nim), lub orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku dzieci i młodzieży do lat 16;
 • orzeczenie o rodzaju niepełnosprawności, potwierdzone aktualnym, ważnym przez 3 miesiące od daty wystawienia, zaświadczeniem lekarskim;
 • zgodę na likwidację barier od właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego (jeśli taka zgoda jest potrzebna);
 • stałe zameldowanie w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych.pełnomocnictwo, jeśli wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej składa jej prawny opiekun.

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Właściwy procent dofinansowania jest ustalany przez komisję na początku roku po otrzymaniu środków finansowych z PFRON. Jeżeli wnioskodawca złoży powtórny wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, taki wniosek nie może dotyczyć urządzeń, robót i czynności, których zakup, montaż lub wykonanie były poprzednio objęte dofinansowaniem.

Umowa o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Podstawę dofinansowania ze środków PFRON stanowi umowa zawarta przez pełnomocnika środków PFRON m.st. Warszawy z osobą niepełnosprawną, w zakresie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych. Dofinansowanie obejmuje koszt zakupu urządzeń, materiałów budowlanych oraz budowy lub robót budowlanych albo innych usług z zakresu likwidacji barier, zakupionych bądź wykonanych po przyznaniu środków finansowych i zawarciu przez wnioskodawcę umowy. Zakres rzeczowy i finansowy prac w zakresie likwidacji barier architektonicznych określa zweryfikowany kosztorys.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji dokonanych przed przyznaniem środków i zawarciem umowy.

Wymagane dokumenty do otrzymania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych

W celu otrzymania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony i podpisany wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej;
 • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku dzieci do lat 16;
 • kopię orzeczeń o niepełnosprawności osób niepełnosprawnych mieszkających wspólnie z wnioskodawcą;
 • zaświadczenie o wysokości dochodów osoby niepełnosprawnej lub rodzica (opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o średnich miesięcznych dochodach (pomniejszonych o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń: emerytalnego, rentowego i chorobowego, określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz pomniejszonych o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób), obliczonych z okresu ostatnich trzech miesięcy, poprzedzających miesiąc składania wniosku;
 • kserokopię dokumentu o sprawowaniu opieki prawnej nad niepełnosprawnym podopiecznym (dotyczy opiekunów prawnych);
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności wnioskodawcy, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu;
 • udokumentowaną podstawę prawną dot. zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (własność, umowa najmu);
 • zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy;
 • kopię decyzji o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego (w przypadku pobierania tego zasiłku),
 • kopię decyzji o przyznaniu świadczeń z pomocy społecznej, jeśli takie występują;
 • dokumenty potwierdzające finansowanie zadania z innych źródeł w przypadku, gdy takie występują.

Wnioski niepodlegające rozpatrywaniu:

 • Wnioski niekompletne i nieuzupełnione w ciągu 30 dni, od dnia otrzymania informacji o występujących we wniosku brakujących danych;
 • Wnioski osób, które po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON, nie dotrzymały warunków umowy. W takiej sytuacji ponowny wniosek będzie mógł być rozpatrywany dopiero po upływie co najmniej trzech lat.

Podstawy prawne

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z późniejszymi zmianami;
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721).

Turnusy rehabilitacyjne

Czym są turnusy rehabilitacyjne?

Turnusy rehabilitacyjne są doskonałą okazją do kontaktów z otoczeniem, wypoczynku i do samodzielnego funkcjonowania w najlepszych, zapewnianych przez ośrodki warunkach. W przeciwieństwie do pobytów sanatoryjnych, dofinansowywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, które skupiają się na rehabilitacji i zabiegach leczniczych osób indywidualnych, na turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowywanych ze środków PFRON, główną uwagę, obok poprawy zdrowia w ramach rehabilitacji, poświęca się aktywności społecznej uczestników i zorganizowanym w tym celu zajęciom grupowym.

Turnusy trwają najczęściej 14 dni i organizowane są w grupach liczących nie mniej niż 20 uczestników o zbliżonych potrzebach rehabilitacyjnych dla danego rodzaju niepełnosprawności. Dla każdej grupy przygotowywany jest przez lekarzy specjalistów program rehabilitacyjny, adekwatny do schorzeń i potrzeb uczestników.

Udział w turnusie rehabilitacyjnym jest odpłatny, a jego cena zależy od: terminu turnusu, lokalizacji ośrodka, programu itp. Ceny są bardzo zróżnicowane – od kilkuset do nawet trzech tysięcy złotych. W celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom skorzystania z tej formy rehabilitacji i odpoczynku, PFRON dofinansowuje udział w turnusach.

Dla kogo dedykowane są turnusy rehabilitacyjne?

Turnusy rehabilitacyjne organizowane są dla następujących grup osób:

 • osoby z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 • osoby z dysfunkcją narządu ruchu, poruszające się na wózkach inwalidzkich;
 • osoby z dysfunkcją narządu słuchu;
 • osoby z dysfunkcją narządu wzroku;
 • osoby z upośledzeniem umysłowym;
 • osoby posiadające chorobę psychiczną;
 • osoby z epilepsją;
 • osoby ze schorzeniami układu krążenia;
 • osoby z innymi dysfunkcjami lub schorzeniami, niewymienionymi w żadnym z powyższych punktów.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych?

Z tej formy pomocy mogą skorzystać te osoby, które posiadają jedno z niżej wymienionych orzeczeń:

 • orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego);
 • orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów;
 • orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia;
 • orzeczenie o grupie inwalidzkiej.

Kiedy osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego

 • zostanie skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek swojego lekarza;
 • jest to pierwsze w danym roku dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON;
 • na miejsce turnusu rehabilitacyjnego osoba niepełnosprawna wybierze ośrodek wpisany do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę (ogólnokrajowy rejestr ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych znajduje się na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: https://empatia.mpips.gov.pl);
 • osoba niepełnosprawna, która ubiega się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie, ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;
 • złoży oświadczenie o wysokości osiąganych dochodów;
 • zobowiąże się do przedstawienia na turnusie, informacji o stanie zdrowia (podczas pierwszego badania lekarskiego), sporządzonej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia turnusu, wystawionej przez swojego lekarza.

Warunki pomocy dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, jeżeli przeciętny miesięczny dochód (netto), podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W sytuacji przekroczenia limitu dochodowego istnieje możliwość otrzymania dofinansowania, ale wówczas kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

Dofinansowanie obecności i uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym opiekuna osoby niepełnosprawnej

Istnieje również możliwość dofinansowania do obecności i uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym opiekuna osoby niepełnosprawnej.

W celu otrzymania dofinansowania do obecności i uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym opiekuna osoby niepełnosprawnej, należy spełniać poniższe warunki:

 • posiadać zalecenie lekarza, wskazujące na konieczność obecności opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym;
 • opiekun osoby niepełnosprawnej nie może pełnić funkcji członka kadry na tym turnusie rehabilitacyjnym;
 • opiekun osoby niepełnosprawnej nie może być osobą niepełnosprawną, wymagającą opieki innej osoby;
 • opiekun osoby niepełnosprawnej musi mieć ukończone 18 lat,
 • jeśli opiekunem osoby niepełnosprawnej jest członek rodziny, musi mieć ukończone 16 lat i posiadać pisemne potwierdzenie o wspólnym zamieszkaniu z osobą niepełnosprawną.

Wymagane dokumenty do otrzymania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego

W celu otrzymania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego, należy złożyć następujące dokumenty:

 • Wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym;
 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia (potwierdzoną za zgodność z oryginałem), lub kserokopię orzeczenia i oryginał do wglądu przy osobistym składaniu wniosku;
 • wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku;
 • oświadczenie dotyczące opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym, podpisane przez opiekuna;
 • kopię legitymacji szkolnej lub aktualne zaświadczenie potwierdzające naukę w przypadku osoby niepełnosprawnej w wieku 16 – 24 lata uczącej się i niepracującej;
 • kopię dowodu osobistego;
 • pełnomocnictwo, jeśli wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej składa jej prawny opiekun.

Wysokość dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji życiowej wnioskodawcy.

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności; 20% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Jak ubiegać się o skierowanie na turnus rehabilitacyjny?

Osoba z niepełnosprawnością, ubiegająca się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie, powinna złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, właściwym dla swojego miejsca zamieszkania następujące dokumenty:

 • wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • wypełniony wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku,
 • oświadczenie dotyczące opiekuna osoby z niepełnosprawnością na turnusie rehabilitacyjnym.

Wniosek najlepiej złożyć na początku roku. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku przekaże informację dotyczącej dofinansowania.
Warunki i zalecenia dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego

Aby przyznane dofinansowanie zostało przekazane organizatorowi turnusu, muszą być spełnione warunki określone w rozporządzeniu o turnusach rehabilitacyjnych:

dane zawarte w informacji o turnusie powinny być zgodne z danymi zawartymi w rejestrze ośrodków i rejestrze organizatorów;
wybór turnusu dokonany przez osobę niepełnosprawną musi być zgodny z zaleceniami i przeciwwskazaniami lekarza, zawartymi we wniosku o skierowanie na turnus;
ośrodek, w którym odbędzie się turnus musi być dostosowany do rodzaju dysfunkcji osoby niepełnosprawnej.

Osoba niepełnosprawna, która uzyskała dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu zobowiązana jest do poinformowania PCPR o turnusie, w którym będzie uczestniczyła.

Przekazanie dofinansowania organizatorowi turnusu następuje nie później niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, pod warunkiem otrzymania przez PCPR oświadczenia organizatora turnusu, zawierającego potwierdzenie możliwości uczestnictwa osoby niepełnosprawnej na danym turnusie.

Wnioski rozpatrywane są przez cały rok, od momentu otrzymania funduszy z PFRON, do wyczerpania środków.

Ośrodki i organizatorzy turnusów rehabilitacyjnych

Pełna listę ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych można uzyskać na stronach internetowych:

 • Ośrodki morskie 2019
 • Ośrodki górskie 2019
 • Ośrodki w innych regionach 2019
 • Krajowego Centrum Organizacji Turnusów Rehabilitacyjnych: www.kcotr.pl
 • Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy

Podstawy prawne

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694 z późniejszymi zmianami).

Likwidacja barier w komunikowaniu sie i barier technicznych

Co to są bariery w komunikowaniu się i bariery techniczne?

Bariery w komunikowaniu się to utrudnienia związane ze swobodnym porozumiewaniem się osoby niepełnosprawnej z otoczeniem. Likwidacja tej bariery umożliwia osobom niepełnosprawnym sprawniejsze i bardziej swobodne porozumiewanie się oraz przekazywanie informacji. Do likwidacji tego rodzaju barier zalicza się między innymi zakup komputera wraz z oprzyrządowaniem np. zakup specjalistycznej klawiatury logopedycznej czy programów logopedycznych.

Bariery techniczne. Przez bariery techniczne należy rozumieć bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w życiu społecznym. Likwidacja barier technicznych, poprzez montaż lub zakup sprzętów technicznych, umożliwia lub ułatwia osobom niepełnosprawnym wykonywanie podstawowych czynności. Likwidacja barier technicznych polega między innymi na przystosowaniu urządzeń technicznych (np. schodołaz, podnośniki wannowy, czy transportowy) oraz na umożliwieniu funkcjonowania w życiu codziennym (np. rower trójkołowy, tandem), czy też w gospodarstwie domowym (np. zegarek z funkcją budzenia wibracjami, mówiący ciśnieniomierz).

PFRON umożliwia dofinansowanie do sprzętu, mającego na celu likwidację barier komunikacyjnych i technicznych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych?

O dofinansowanie ze środków PFRON, w ramach programu o likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych, mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym małoletnie), jeśli jest to uzasadnione ich niepełnosprawnością.

Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych muszą posiadać oba poniższe dokumenty:

 • orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16), lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 • zaświadczenie i zalecenie lekarskie, potwierdzające zasadność tej inwestycji.

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się oraz technicznych

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się oraz technicznych wynosi do 95% kosztów inwestycji, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia wnioskodawcy. Właściwy procent dofinansowania ustalany jest przez komisję na początku roku, po otrzymaniu środków finansowych z PFRON.

Na jaki okres przyznawane jest dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się oraz technicznych?

Dofinansowanie na likwidację barier w komunikowaniu się i barier technicznych może być udzielone wnioskodawcy raz na trzy lata.

Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może złożyć także przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik.

Jak ubiegać się o dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się oraz technicznych?

W celu otrzymania dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się oraz technicznych, należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (właściwym dla miejsca zamieszkania osoby wnioskującej), następujące dokumenty:

 • wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się oraz technicznych;
 • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, a w przypadku dzieci do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności;
 • oświadczenie osoby niepełnosprawnej lub rodzica (opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o średnich miesięcznych dochodach (pomniejszonych o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń: emerytalnego, renty i chorobowego, określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób), w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego, obliczonych z okresu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc składania wniosku;
 • kserokopię dokumentu ustanawiającego opiekę prawną nad osobą niepełnosprawną (dotyczy opiekunów prawnych);
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności wnioskodawcy, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu;
 • ofertę cenową, dotyczącą zakupu urządzenia (wraz z montażem);
 • dokumenty potwierdzające finansowanie zadania z innych źródeł w przypadku, gdy takie występują.

Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Pełnomocnika środków PFRON (w danym mieście) z osobą niepełnosprawną.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji inwestycji sprzed zawarcia umowy.

Podstawy prawne

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721).

Tłumacz języka migowego, tłumacz przewodnik, pies przewodnik

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika oraz o dofinansowanie do kosztów utrzymania psa asystującego?

O dofinansowanie do usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika oraz o dofinansowanie do kosztów utrzymania psa asystującego mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności.

Kto może wykonywać usługę tłumacza języka migowego finansowaną ze środków PFRON?

Tłumacza języka migowego wybiera osoba niepełnosprawna. Usługę tłumacza języka migowego, finansowaną ze środków PFRON, może wykonywać osoba, która jest tłumaczem wpisanym do rejestru Wojewody.

Wysokość dofinansowania do usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

Wysokość dofinansowania do usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę danego świadczenia.
Kompletne wnioski o dofinansowanie na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika są rozpatrywane niezwłocznie, do 7 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku.

Kiedy nie przysługuje dofinansowanie do usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika?

Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec funduszu lub podmiot ten, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, był stroną umowy zawartej z funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Jak ubiegać się o dofinansowanie do usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, lub dofinansowanie do utrzymania psa przewodnika?

W celu otrzymania dofinansowania do usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, następujące dokumenty:

 • wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika oraz dofinansowanie do kosztów utrzymania psa asystującego;
 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub innego równoważnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność Wnioskodawcy – oryginał do wglądu;
 • w przypadku, gdy przedłożone orzeczenie nie wskazuje jako przyczyny niepełnosprawności uszkodzenia słuchu – zaświadczenie wystawione przez lekarza specjalistę zawierające informacje o przyczynie/rodzaju niepełnosprawności oraz informacje uzasadniające konieczność korzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika;
 • dokument potwierdzający znajomość polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM), sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) przez osobę wykonującą usługę (np. zawiadomienie o wpisie do rejestru Wojewody) lub oświadczenie wypełnione i podpisane przez osobę, która będzie wykonywała usługę;
 • dokumenty potwierdzające prawo występowania w imieniu osoby niepełnosprawnej (np. przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny, pełnomocnik) – oryginał do wglądu;
 • dowód osobisty Wnioskodawcy i/lub osoby występującej w jego imieniu (w przypadku osoby nieletniej – dowód osobisty przedstawiciela ustawowego i skrócony odpis aktu urodzenia);
 • zaświadczenie ze szkoły lub uczelni – w przypadku, gdy świadczenie usługi ma mieć miejsce w tej placówce;
 • dokument potwierdzający wpis do rejestru tłumaczy PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (Sposoby Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych) – dotyczy wszystkich tłumaczy, którzy mają świadczyć usługę;
 • ofertę/kosztorys usługi od osoby realizującej.

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie do kosztów utrzymania psa asystującego do wniosku należy dołączyć:

 • kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018, Poz. 511), a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy o rehabilitacji (…), kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r.;
 • certyfikat potwierdzający status psa asystującego.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji inwestycji, poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy.

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2015 r., poz. 926);
 • Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1243).
Manager Rehabilitacji 2022 © Wszystkie prawa Zastrzeżone
Do góry