PFRON – Program “Aktywny Samorząd” – Lekki Stopień Niepełnosprawności

PRZEWIŃ W DÓŁ BY ZOBACZYĆ WIĘCEJ

Proteza kończyny i jej serwis

Kto może złożyć wniosek?

Wymagania:

 • posiadanie stopnia niepełnosprawności;
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego;
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Przedmiot dofinansowania

Przedmiotem dofinansowania jest zakup bardzo dobrej jakości protezy ręki lub nogi, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości.

Proteza ręki – proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym zawieszeniem kikuta (technologia silikonowa), oraz bardzo dobrym wykończeniem kosmetycznym, albo, w wyjątkowych przypadkach, proteza z elementami bioelektrycznymi (lub elementami kombinowanymi).

Proteza nogi, – proteza wykonana na nowoczesnych elementach (stopa, staw kolanowy) oraz posiadająca bardzo dobre zawieszenie w leju, także na elementach silikonowych, albo w wyjątkowych przypadkach proteza z elementami sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami nośnymi.

W uzasadnieniu wniosku należy szczegółowo opisać przedmiot i powód zakupu wraz z uzasadnieniem wysokich kosztów. Należy również złożyć dwie oferty wykonania protezy, jaką osoba wnioskująca planuje kupić.

Termin składania wniosków

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków określa Realizator.
Wnioski przyjmowane są do 30.08.2019.
Maksymalna kwota dofinansowania zakupu protezy

Maksymalne kwoty dofinansowań:

1. dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

 • w zakresie ręki – 9.000 zł;
 • przedramienia – 20.000 zł;
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł;
 • na poziomie podudzia – 14.000 zł;
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł;
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł;

– z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON;

– dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

Udział własny Wnioskodawcy: co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Maksymalna kwota dofinansowania serwisu protezy

do 30% niżej wymienionych kwot:

1. dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

 • w zakresie ręki – 9.000 zł (2700 zł);
 • przedramienia – 20.000 zł (6000 zł);
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł (7800 zł);
 • na poziomie podudzia – 14.000 zł (4200 zł);
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł (6000 zł);
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł (7500 zł);

2. dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

strong co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Najczęściej wymagane załączniki

Zestaw załączników określa powiatowe centrum pomocy rodzinie. Jeżeli chcesz złożyć wniosek w formie papierowej, to tam są dostępne formularze.
Należy przygotować obowiązkowo:

 • kserokopię swojego orzeczenia o niepełnosprawności.

Realizator przekaże Ci także do uzupełnienia oświadczenia o:

 • wysokości Twoich dochodów;
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Edukacja

Kto może złożyć wniosek?

Wymagania:

Dofinansowanie może zostać przyznane Osobie Niepełnosprawnej, która:

zamierza założyć działalność gospodarczą;
jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu;
zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Warunki wykluczające skorzystanie z pomocy:

wcześniejsze skorzystanie z pomocy finansowej ze środków publicznych na ten cel;
zarejestrowanie działalności gospodarczej przed przyznaniem dotacji na jej rozpoczęcie.

Przedmiot dofinansowania:

Celem wsparcia jest pomoc przedsiębiorczym Osobom Niepełnosprawnym w samozatrudnieniu przez przyznanie pomocy finansowej na:

rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej lub;
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Jest to pomoc bezzwrotna.
Termin składania wniosków

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego urząd pracy dysponuje środkami finansowymi na ten cel.
Maksymalna kwota dofinansowania

Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy;
Piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Najczęściej wymagane załączniki

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
W przypadku przystąpienia do spółdzielni socjalnej – pisemna informacja spółdzielni socjalnej o przyjęciu wnioskodawcy do spółdzielni socjalnej jako członka;,
Kopia dokumentu wskazującego na tytuł prawny do lokalu (akt własności, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia), oświadczenie przyszłego wynajmującego, użyczającego lub oddającego w dzierżawę o potwierdzonych wstępnych ustaleniach dotyczących wynajmu, użyczenia lub dzierżawy lub zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej w danym miejscu wydaną przez właściciela budynku;
Kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie oraz uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, w tym: świadectwa, zaświadczenia, dyplomy potwierdzające ukończone kursy i szkolenia;
W przypadku orzeczonego umiarkowanego i znacznego stopnia niepełnosprawności – zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o zdolności do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej o wskazanym profilu przez okres co najmniej 24 miesięcy;
Zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat;
Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności Wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – art. 12a;
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej;
Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Kto może złożyć wniosek?

Wymagania:

Żeby wziąć udział w szkoleniu, należy:

być zarejestrowanym w urzędzie pracy;
utracić zdolność do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie lub;
nie mieć wystarczających kwalifikacji zawodowych lub;
być w sytuacji konieczności zmiany kwalifikacji lub ich uzupełnienia lub;
nie posiadać umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Szkoleniem mogą być objęte również osoby niepełnosprawne będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników.
Przedmiot dofinansowania

Celem wsparcia jest zwiększenie szansy na zatrudnienie i utrzymanie pracy zarobkowej przez szkolenia dla Osób Niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy. Szkolenia te pomagają w zdobyciu lub podniesieniu kwalifikacji zawodowych.

Szkolenie może odbywać się:

w placówkach szkolących;
w specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych.

Szkolenie obejmuje koszty:

wynagrodzenia dla jednostki szkolącej;
ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków;
zakwaterowania i wyżywienia w części albo w całości;
przejazdu na szkolenie, w tym koszt przejazdu przewodnika lub opiekuna osoby zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
usług tłumacza języka migowego albo lektora dla niewidomych lub osoby towarzyszącej Osobie Niepełnosprawnej ruchowo zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
niezbędnych badań lekarskich, psychologicznych, diagnostycznych i usług rehabilitacyjnych.

Szkolenie trwa nie dłużej niż 36 miesięcy.
Termin składania wniosków

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego urząd pracy dysponuje środkami finansowymi na ten cel.
Maksymalna kwota dofinansowania

Wysokość dofinansowania szkolenia i przekwalifikowania Osób Niepełnosprawnych wynosi 100% kosztów, maksymalnie do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Najczęściej wymagane załączniki

Informacja o wybranym szkoleniu

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – art. 40.

Szkolenie organizowane przez PUP

Kto może złożyć wniosek?

Wymagania:

Dofinansowanie przysługuje osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne, która zaciągnęła kredyt bankowy na kontynuowanie tej działalności, jeżeli:

nie korzystała z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo pożyczka została w całości spłacona lub umorzona;
nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo prowadziła tę działalność co najmniej przez 24 miesiące od dnia otrzymania pomocy na ten cel.

Przedmiot dofinansowania

Celem dofinansowania jest wsparcie samozatrudnienia Osób Niepełnosprawnych przez dofinansowanie do spłaty odsetek kredytu zaciągniętego na działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne.
Termin składania wniosków

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego urząd pracy dysponuje środkami finansowymi na ten cel.
Maksymalna kwota dofinansowania

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 50% kwoty oprocentowania kredytu bankowego.
Najczęściej wymagane załączniki

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej.
kopia umowy kredytowej;
informacja z banku o spłacie kredytu, aktualnym zadłużeniu, oraz przewidywanej kwocie odsetek do zapłaty;
zaświadczenie z urzędu skarbowego stwierdzające czasookres prowadzonej działalności.
Informacja o pomocy de minimis, czyli pomocy publicznej, wsparciu państwa, udzielanych małym i średnim przedsiębiorcom, która nie musi być zgłaszana do Komisji Europejskiej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – art. 13.

Oprocentowanie kredytu bankowego

Kto może złożyć wniosek?

Wymagania:

Dofinansowanie przysługuje osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne, która zaciągnęła kredyt bankowy na kontynuowanie tej działalności, jeżeli:

nie korzystała z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo pożyczka została w całości spłacona lub umorzona;
nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo prowadziła tę działalność co najmniej przez 24 miesiące od dnia otrzymania pomocy na ten cel.

Przedmiot dofinansowania

Celem dofinansowania jest wsparcie samozatrudnienia Osób Niepełnosprawnych przez dofinansowanie do spłaty odsetek kredytu zaciągniętego na działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne.
Termin składania wniosków

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego urząd pracy dysponuje środkami finansowymi na ten cel.
Maksymalna kwota dofinansowania

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 50% kwoty oprocentowania kredytu bankowego.
Najczęściej wymagane załączniki

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej.
kopia umowy kredytowej;
informacja z banku o spłacie kredytu, aktualnym zadłużeniu, oraz przewidywanej kwocie odsetek do zapłaty;
zaświadczenie z urzędu skarbowego stwierdzające czasookres prowadzonej działalności.
Informacja o pomocy de minimis, czyli pomocy publicznej, wsparciu państwa, udzielanych małym i średnim przedsiębiorcom, która nie musi być zgłaszana do Komisji Europejskiej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – art. 13.

Manager Rehabilitacji 2022 © Wszystkie prawa Zastrzeżone
Do góry