Polityka prywatności

Scroll down to discover

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) firma REHA-FIT Krzysztof Krop dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania.

Informacje ogólne

Szanujemy Twoją prywatność. Nigdy nie udostępniamy Twoich danych osobowych ani też adresu e-mail osobom trzecim.

Akceptacja Polityki Prywatności oznacza Twoją zgodę na otrzymywanie korespondencji z  Vox Veritas Odszkodowania

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę Vox Veritas Odszkodowania Sp. z o.o.

Kancelaria Vox Veritas Odszkodowania dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania. Przetwarzane dane osobowe zgodnie są z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych.

Kancelaria Vox Veritas Odszkodowania przetwarza dane osobowe osób fizycznych w celach  :

  • udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza;
  • realizacji umowy zawartej z REHA-FIT Krzysztof Krop
  • marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług REHA-FIT Krzysztof Krop

Zakres zbieranych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum, a ich przetwarzanie jest uzależnione od dobrowolnej zgody wyrażonej przez użytkownika, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje także przetwarzanie danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania.

Cel zbierania przedmiotowych danych związany jest z organizacją i prowadzeniem postępowania likwidacyjnego (postępowania zmierzającego do uzyskania odszkodowania/zadośćuczynienia za poniesione przez Państwa szkody i krzywdy, ból cierpienie )lub innego charakteru spraw , którymi zajmuje się firma . Ewentualnie organizacją i prowadzeniem postępowania sądowego, którego przedmiotem jest żądanie zapłaty należnego Państwu odszkodowania , zadośćuczynienia lub  świadczenia.

W szczególności przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w celu:

  • ustalenia podmiotu odpowiedzialnego do naprawienia szkody poniesionej przez Państwa, w związku z określonym zdarzeniem,
  • zebraniem dokumentów niezbędnych do przygotowania zgłoszenia szkody lub pozwu o zapłatę przeciwko podmiotowi odpowiedzialnemu do wypłaty na Państwa rzecz odszkodowania lub zadośćuczynienia, w tym występowania do podmiotów leczniczych (jak szpitale, biegli sądowy, praktyki lekarskie), właściwej jednostki policji, celem wydania dokumentacji dotyczącej Państwa sprawy szkodowej.

Celem przetwarzania Pańskich danych jest także umożliwienie świadczenia przez Firmę usługi, tj. w celach związanych z realizacją na Państwa rzecz umowy o świadczenie usług, polegających na dochodzeniu w Państwa imieniu świadczeń odszkodowawczych od podmiotu odpowiedzialnego do naprawienia szkody.

Celem przetwarzania Państwa danych jest także obsługa Państwa reklamacji w przypadku, gdy złożą Państwo taką reklamację, jak również obsługi innych zgłoszeń, które Państwo do nas skierują
(np. przez formularz kontaktowy, telefon, email).

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest także kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem przez Firmę usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Zakres przetwarzania  danych osobowych

Kancelaria REHA-FIT Krzysztof Krop pozyskuje i przetwarza dane osobowe osób fizycznych w zakresie niezbędnym do realizacji celu dla jakiego zostały pozyskane. Dane osobowe przetwarzane przez REHA-FIT Krzysztof Krop mogą zawierać, między innymi: dane dotyczące, imienia i nazwiska, dane kontaktowe, adresów e-mail, numerów telefonów, zawód lub zajęcie oraz wykształcenie osoby, której dane dotyczą;  dane szczególne: niepełnosprawność, historia choroby, diagnoza i leczenie, notatka medyczna, prowadzone postępowania wynikające z ujawnienia naruszeń przepisów prawa w związku z ruchem pojazdów mechanicznych oraz sposoby zakończenia tych postępowań.

Cele przetwarzania danych

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, formularza kontaktowego, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Twoje dane, które przekazujesz do bazy poprzez serwis , są przesyłane w bezpieczny sposób i przechowywane w dobrze zabezpieczonej bazie.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnej:

z art. 6 ust. 1 pkt. b:  tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Pana umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, celem przygotowania i analizy dochodzenia odszkodowania na życzenie klienta.

z art. 6 ust. 1 pkt. c: tj.  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, celem wypełnienia zadań i zawartej umowy z klientem będącej osobą fizyczną,

z art. 6 ust. 1 pkt. f: tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez Podmiot przetwarzający, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,

z art. 9 ust. 2 pkt. b tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw administratora lub osobę, której dane dotyczą.

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

W związku z określoną umową REHA-FIT Krzysztof Krop może przekazywać dane osobowy do podmiotów współpracujących ,  jedynie w celu realizacji umowy .

REHA-FIT Krzysztof Krop może powierzać przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, na podstawie przepisów prawa i odpowiednich umów. Wśród podmiotów, z którymi REHA-FIT Krzysztof Krop współpracuje, pod warunkiem że ich zaangażowanie jest niezbędne do realizacji celu dopuszczalnego prawem i dokonuje się w oparciu o odpowiednią umowę.

Okres przechowywania danych

Kancelaria Vox Veritas Odszkodowania przechowuje dane osobowe wyłącznie:

  • przez okres niezbędny do realizacji celów, do których dane osobowe zostały zebrane lub do których są przetwarzane, jednak nie dłużej niż okres 10 lat.

Bezpieczeństwo

REHA-FIT Krzysztof Krop wdrożyła odpowiednie, środki bezpieczeństwa zarówno techniczne, fizyczne i organizacyjnie środki służące ochronie danych osobowych przeciwko przypadkowemu lub nielegalnemu zniszczeniu lub przypadkowej utracie, zmianie, niedozwolonemu ujawnieniu lub uzyskaniu dostępu oraz wszelkim innym formom nielegalnego przetwarzania.

REHA-FIT Krzysztof Krop  posiada stosowną politykę bezpieczeństwa informacji oraz standardy dotyczące zarządzania ryzykiem IT.

Prawa dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu

Informujemy o prawie dostępu do zebranych danych, do ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Profilowanie

Pani/Pana mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polegają na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy dostarczonych materiałów i dokumentów celem zawarcia umowy, przeprowadzania analizy dochodzenia odszkodowania i działania w imieniu Pani/Pana na podstawie upoważnienia. Podstawą prawną przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest art. 22 ust. 2 pkt a tj. decyzja jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem.

Aby skorzystać z któregokolwiek z wymienionych wyżej praw, prosimy o kontakt z Administratorem pisząc na adres email: biuro@managerrehabiitacji.pl  lub listownie: REHA-FIT Krzysztof Krop, Ceglana 67 c, 40-085 Katowice

Manager Rehabilitacji 2022 © Wszystkie prawa Zastrzeżone
Do góry